وکیلارزاندرمشهد

وکالتیکیازعقودمندرجدرقانونمدنیاست. وکالتدرلغتبهمعنایامانتواعتماداست. طبقماده 656 قانونمدنی،وکالتعقدیاستکهبهموجبآنیکیازطرفین،طرفدیگررابهعنواننمایندهخودبرایانجامکاریتعیینمیکند.

وکالتیکیازعقودمباحدرقانونمدنیاست،عقدجایزعقدیاستکههریکازطرفینهروقتبخواهدمیتواندآنرافسخکند،درموردوکالتنیزچنیناستوهروکیلیاموکلیدرصورتتمایلمیتواندوکالترافسخکند. نمیخواهمباوکیلادامهدهم.وکیلهرزمانکهبخواهدمیتواندازوکالتاستعفادهدوموکلمیتواندوکیلراعزلکند. ضمناًدرصورتفوت،جنونیاجنونهریکازوکیلوموکل،عقدوکالتمانندسایرعقوداعطاییمندرجدرقانونمدنیباطلخواهدبود.

برایاطلاعازنظراتحقوقیوقضاییدرزمینههایمختلفونحوهفعالی وکلای کارکشته در مشهد مراجعهکنید.

بسیاریازوکلایکموکلمیتواندچندینوکیلرابرایرسیدگیبهامورخودانتخابکند. بسیاریازوکلاممکناستبهصورتاجتماعییامستقلکارکنند. موکلمیتواندتعیینکندکهاقداماتچندوکیلچگونهبایدباشدووکلاملزمبهرعایتخواستهموکلخوددراینزمینههستند.

فعالیتمستقلوکلابهاینصورتاستکههروکیلیاختیارتصمیمگیریواقدامخودراداردودراینصورتوکیلیکهزودترازبقیهوکلااقدامبهوکالتووکالتکردهاست. اودرحالنفوذاست.

قصوراجتماعیوکلاایناستکههمهوکلابایددرموردپروندهوکالتتصمیمبگیرندوباجلبنظرورضایتیکدیگرپروندهراانجامدهندوعملیکوکیلبهتنهاییبدوناطلاعورضایتسایروکلامؤثرنخواهدبود.

درصورتیکهموکلنحوهعملچندوکیلراتعییننکردهباشدبایدبهصورتاجتماعیعملکند.

راههایانحلالوکالت

بنابراینامکانانحلالنمایندگیبهیکیازطرقزیروجوددارد

1- فوتوجنونوجنونوکیلیاموکل. ممانعتموکلموجببطلانعقدوکالتاستمگردرمواردیکهمانعازواگذاریاختیارنباشد. ضمناًسلبصلاحیتوکیلنیزموجببطلانوکالتمیشودمگردرمواردیکهحجرمانعاقدامدروکالتنباشد.

2- عزلوکیلتوسطموکل،موکلمیتواندهرزمانکهبخواهدوکیلراعزلکند. مگراینکهوکالتوکیلیاعدمعزلاودرعقدشرطشدهباشدوکلیهکارهاییکهوکیلدرحدودوکالتخودقبلازخبرعزلانجاممیدهدبرایموکلصحیحاست.

3- استعفایوکیلپسازاستعفایوکیلتازمانیکهمعلومباشدموکلبااذناوباقیاستمیتواندبهآنچهوکالتکردهوکلیهامورحقوقیکهدرقراردادوکالتانجاممیدهدعملکند. برایمشتریمعتبراست.

4- مفقودشدنیاانجاموکالتدرصورتیکهوکالتدرموردمعینیدادهشدهباشدیاعملوکالتتوسطوکیلانجامشدهباشدپسازآنعقدوکالتمنحلمیشود. فسخواجرایوکالتنامه.

همچنیناگرمالوکیلتلفشود،مثلاًوکیلدربیعمنزلیکهمشخصشدهمتعلقبهدیگریاستیاوکیلدربیعجنسیکهبراثرتصادفتلفشدهاست،دراینموارد. ،قراردادوکالتبهطورخودکارمنحلمیشود.